Obchodné podmienky Domov / Obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej medzi DOMO GLASS, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim podľa ustanovenia § 409 a nasl. , zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

II. PODMIENKY VYTVORENIA ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 1. V súčasnosti VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou DOMO GLASS, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktoré vyjadrujú svoj záujem o dodržiavanie a spôsob podľa VOP na nákup tovaru. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ku ktorému dochádza pri nákupe tovaru, dodávke a sťažnostiach z dôvodu jeho vád, sa riadia v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä občianskych Kódexu Slovenskej republiky a Obchodného zákonníka Slovenskej republiky. Tieto VOP upravujú aj záväzky zmluvných strán od momentu, kedy bola kúpna zmluva založená na registrácii subjektu kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj príkazom na sťažnosti v časti VII. nižšie.

 2. Zmluvné strany považujú písomné "Potvrdenie objednávky" za správnu kúpnu zmluvu, zatiaľ čo VOP súčasného predajcu tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Ak zmluvné strany písomne uzavrú písomnú kúpnu zmluvu na ten istý predmet plnenia, zmluvné záväzky podľa tejto kúpnej zmluvy sa uplatnia spolu s VOP predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť DOMO GLASS, s.r.o. Ak je objednávka vykonaná v mene od nadobúdateľa osobou, ktorá je v jej činnosti, je tento akt záväzný priamo pre kupujúceho podľa ustanovenia § 16 Obchodného zákonníka.

 3. Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv je predaj hutného materiálu a súvisiacich služieb, ktoré zastupujú firmu DOMO GLASS, s.r.o. podľa požiadaviek kupujúceho. Základnou zodpovednosťou spoločnosti DOMO GLASS, s.r.o. ako predávajúceho je dodať dohodnutý tovar a služby v dohodnutom termíne a kvalite a základnou povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnom rozsahu av dohodnutom termíne podľa daňového dokladu - faktúru.

 4. Ak kupujúci požaduje, aby predmetom kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky bola osobitná požiadavka predstavovaná materiálovým rozdelením , je potrebné, aby kupujúci uviedol túto požiadavku v kúpnej zmluve alebo objednávke a že kupujúci vykazuje príslušný tovar s minimálne deň pred obchodným asistentom vymenovaným v kúpnej zmluve. Rozdelenie materiálu znamená "komerčné" rozdelenie , a to s presnosťou -0 +50 mm (pílenie, rezanie) a -0 +100 mm (odpálenie) z požadovanej dĺžky. Dohoda o rozdelení (typ, dátum, predbežná cena) musí byť súčasťou zmluvy ako základ pre posúdenie zodpovednosti za prípadnú chybu. Rovnováha, ktorá je súčasťou dodávky a vzniká z dohodnutého rozdelenia a je menšia ako najmenší dodávaný rozmer, predávajúci považuje za zvyšok materiálu s rozmerom menším ako požadovaná položka, tj zvyšok z delenia. Pri okrúhlej oceli s priemerom nad 100 mm predávajúci vidí zvyšok materiálu menší ako 500 mm. Predávajúci nerozdeľuje spojovací materiál dodaný v krabiciach, listy z nerezovej ocele, valcované za studena čierne a pozinkované plechy, sieťky v baleniach, ťahaná oceľ a tovar dodaný výrobcom s konečnou povrchovou úpravou (nie galvanizáciou) a vo finálnom (napr. sekundárne výrobky).

 5. Ak kupujúci požaduje prepravu tovaru , je povinný v objednávke uviesť nasledovné: 
  • predmet a druh dopravy (vozidlo DOMO GLASS, železnica, iné dopravné prostriedky, zberná služba, pošta),
  • presné informácie o preprave, 
  • oprávnená osoba prevzatie tovaru,
  • čas plnenia. 
  Najskorší možný čas prepravy prostredníctvom vozidiel predávajúceho je 24 hodín po podpisovaní alebo dodaní podpísanej kúpnej zmluvy, avšak to sa nevzťahuje na zásielky do 500 kg, Po zaplatení platby na bankový účet predávajúceho sa termín začína plynúť odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Pri uskutočňovaní kúpnej zmluvy je kupujúci v mimoriadnych prípadoch zodpovedný napríklad za platbu v hotovosti, technickú nefunkčnosť vozidla, osobitné požiadavky na dopravu a požiada dopravného dispečera o prepravu tovaru. Ak kupujúci neplní písomne odsúhlasené podmienky, náklady na neúčelnú prepravu hradí kupujúci.

 6. Ak je kupujúci povinný spolu s tovarom na objednávku požadovať sprievodné doklady , tj dokumenty o kontrole (potvrdenie), vyhlásenie o zhode, vyhlásenie o parametroch alebo ak je potrebné označiť pôvod tovaru , kupujúci je povinný uviesť požiadavku v objednávke tak že môže byť zahrnutá v kúpnej zmluve alebo potvrdení objednávky.

 7. Kupujúci sa zaväzuje vrátiť potvrdenú písomnú kúpnu zmluvu predajcovi najneskôr do 5 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

 8. Odberateľ je povinný doručiť Potvrdenie objednávky podpísané na adresu predajcu do 5 dní od doručenia kupujúcemu. Ak nie je doručená písomná potvrdená objednávka, predávajúci nie je povinný prijať objednávku kupujúceho.

 9. Ak kupujúci obdrží písomný návrh kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru a služieb uvedených v objednávke kupujúceho od predávajúceho, zmluvné strany uznajú, že k zbytočnému uplynutiu 5 dní od písomnej zmluvy o kúpe návrh dodávky kupujúcemu sa rozumie, že zmluvné strany výslovne súhlasili s tým, že kúpnu zmluvu urobia v ústnej forme.

 10. Kupujúci nie je oprávnený požadovať od predajcu iné špecifikácie alebo podmienky, pokiaľ nie sú uvedené v Kúpnej zmluve alebo v písomnom potvrdení objednávky oboma zmluvnými stranami.

 11. Komerčná komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim nevytvára žiadne právne nároky voči spoločnosti DOMO GLASS, s.r.o. a nemôže byť považovaná za zmluvu o kúpe / predaji. Záväzné podmienky budú dohodnuté iba v písomnej Zmluve o kúpe / predaji.

III. DODÁVANIE TOVARU, PODMIENKY DODÁVKY, DOPRAVNÉ PODMIENKY A NÁKLADY NA DODÁVANIE TOVARU

 1. Ak dohoda o čase plnenia a prepravy medzi zmluvnými stranami nie je uzavretá, zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu splniť zodpovednosť.

 2. Zmenu v dohode o preprave môže vykonať iba prepravný dispečer spoločnosti. Ak predajca splnil svoju povinnosť vyplývajúcu z objednávky tým, že odovzdal tovar inému dopravcovi, zmena v prepravných dohodách a / alebo zmluve o preprave uskutoční priamo kupujúci u príslušného dopravcu na jeho náklady.

 3. Oneskorenie predávajúceho nepredstavuje porušenie kúpnej zmluvy, ak je výsledkom dôvodov, ktoré nemohol zabrániť a ktoré nie sú pod jeho kontrolou (napr. Oneskorené alebo poškodené dodávky, prekážky pri preprave atď.). Tieto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za stratu spôsobenú kupujúcim v dôsledku oneskorenia.

 4. Pri prevzatí tovaru cez kupujúceho je povinný preukázať svoju totožnosť dopravcovi bez žiadosti prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Identifikácia kupujúceho a právo prevziať tovar musí byť jasné z takýchto dokladov, v opačnom prípade predávajúci / prepravca neodovzdá tovar. Ak má tovar prevziať iná osoba ako kupujúci (napr. Dohodnutý dopravca), je povinný predložiť doklad preukazujúci právo prevziať tovar s menom, priezviskom a preukazom totožnosti (pasu) oprávnená osoba, v opačnom prípade sa tovar neuvoľní. Oprávnená osoba musí potvrdiť prevzatie tovaru na expedičnom liste alebo výpise vozidla s uvedením mena a priezviska, podpisu, čísla preukazu totožnosti (cestovného pasu) a / alebo pečate.

 5. Odberateľ je povinný zabezpečiť, aby vyloženie vozidla začalo do 15 minút po tom, ako posádka vozidla podá správu o prepravných opatreniach. V prípade nedodržania tejto podmienky má predávajúci právo účtovať odškodnenie v dôsledku čakania podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť vyloženie tovaru svojimi strojmi a personálom, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

 6. Prístupová cesta v bode podľa prepravného usporiadania musí spĺňať kritériá aspoň cesty III. Triedy alebo miestnej cesty aspoň funkčnej triedy C3, zatiaľ čo je na vodičovi vozidla, aby posúdil svoju prevoditeľnosť vzhľadom na vozidlo typ aktuálneho technického stavu, druh naloženého tovaru a poveternostné podmienky v príslušnom okamihu.

 7. Ak nie je nikto prítomný na mieste podľa dopravného usporiadania , vodič musí mať potvrdenie o ceste potvrdené nestrannou osobou (napr. Obecný úrad) a vrátiť tovar späť do skladu predávajúceho. Náklady na zbytočnú prepravu a skladovanie tovaru vzniknuté predávajúcemu znáša kupujúci. Ak kupujúci neprevezme tovar dodaný predávajúcim v dohodnutej lehote a mieste pre prevzatie tovaru, predávajúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne za každý začiatok omeškania z kúpnej ceny dohodnuté v Kúpnej zmluve na množstvo tovaru uvedené v Kúpnej zmluve alebo objednávke.

 8. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar bez odôvodnenia alebo ho opakovane neprijme bez odôvodnenia, je predávajúci oprávnený vynaložiť všetky náklady, ktoré mu vzniknú v tomto ohľade.

 9. Všetky obaly sa účtujú predávajúcim ako samostatná položka s tovarom. Odberateľ ich môže vrátiť na svoje vlastné riziko do 1 roka od odoslania tovaru, ak nie je poškodený a ak oznámi číslo faktúry, na ktoré sa vzťahujú vrátené kryty. Náklady na prepravu pokryje strana, ktorá vráti obaly. Na obaly obchodného tovaru dodávaného podľa kúpnej zmluvy sa zaobchádza v súlade so zákonom č. 79/2015 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Spoločnosť DOMO GLASS, s.r.o. je zapísaná v registri zodpovedných osôb a oprávnených organizácií a plní svoje povinnosti vyplývajúce z platných zákonov v oblasti triedenia odpadov a recyklácie odpadov z obalov.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť spôsob platenia komerčného tovaru kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať poplatok za prepravu kupujúcemu podľa aktuálneho cenníka dopravných služieb .

 2. Kupujúci je povinný v lehote splatnosti oznámiť predávajúcemu akékoľvek odôvodnené námietky týkajúce sa platobného dokladu .

 3. Predávajúci neuznáva žiadne zľavy alebo iné zníženie položiek platobných dokumentov z akéhokoľvek dôvodu, o ktorom sa nedohodlo písomne.

 4. Kupujúci sa zaväzuje pokryť všetky náklady na výber.

 5. Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu tovaru v lehote dohodnutej v daňovom doklade - faktúre vyplývajúcej z kúpnej zmluvy, predávajúci má nárok na zmluvný omeškanie vo výške 0,03% denne z nákupu za každý začiatok omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo zastaviť ďalšie dodávky až do ich úplného zaplatenia, alebo ak situácia trvá dlhšie ako 30 dní, odstúpiť od zmluvy a predať tovar objednaný tretej strane. V takom prípade predávajúci nesmie byť v omeškaní so splnením zmluvnej zodpovednosti.

 6. Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky môžu byť pridelené tretej strane len s písomným súhlasom predávajúceho.

V. ZÍSKAVANIE TITULU VLASTNÍCTVA

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k nadobudnutému obchodnému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a poplatkov spojených s prípadnou oneskorenou platbou.

 2. Po prevzatí tovaru, ktorý nie je zaplatený kupujúcemu, je povinný riadne sa oň postarať a skladovať tak, aby sa zabránilo prípadnej škode alebo krádeži. V prípade porušenia akejkoľvek zodpovednosti sa kupujúci zaväzuje odškodniť predávajúceho za celkovú stratu.

VI. VYŠŠIA MOC

 1. Predávajúci a kupujúci nenesú zodpovednosť za vynechanie svojich zmluvných záväzkov v plnej výške alebo čiastočne, ktoré z nich vyplývajú z Kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky, ak je spôsobené vyššou mocou, ako napríklad požiar, záplava, zemetrasenie, vojna a vojenské operácie, blokády, zákaz dovozu / vývozu, štrajky, zlyhanie železníc alebo iné okolnosti s priamym vplyvom na plnenie Kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky. V takom prípade sa čas na splnenie záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo Potvrdenia objednávky predlžuje o čas, keď takéto okolnosti existujú, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Osoba oprávnená prevziať tovar nemusí podmieniť prevzatie zjavne nepoškodenej zásielky svojim obsahom, množstvom a triedou inšpekcie za prítomnosti posádky vozidla.

 2. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predajcovi prípadné nedostatky v dodávke tovaru (ako sťažnosť - požadované údaje: špecifikácia čísla faktúry a vady tovaru a právo požadované z vád) bezodkladne najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia u konca. Kontaktný telefón: +421 915 829 254, zatiaľ čo telefónny kontakt nenahradí uplatnenie nárokov z poškodenia tovaru. Práva z poškodení tovaru alebo služieb, ktoré by mohli byť odhalené neskôr, ak vykonávajú riadnu odbornú starostlivosť, musí kupujúci uplatňovať najneskôr do 6 mesiacovz dodania tovaru za podmienok ustanovených v ustanoveniach § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 3. Ak kupujúci vráti obchodný tovar v dôsledku reklamácie , je povinný dodržiavať pokyny predávajúceho, o ktoré požiada vopred. V prepravných dokladoch sa uvedie, že tovar podlieha sťažnosti a musí byť uvedené príslušné číslo sťažnosti. Ak obchodný tovar podliehajúci reklamácii nie je prevzatý posádkou vozidla predávajúceho v mieste prepravy kupujúceho, ustanovenia bodu 5 časti III. (vykládka = zaťaženie) platí pre kupujúceho.

 4. Rozdiel v hmotnosti + - 1% medzi množstvom dodaného tovaru a poplatkom (uplatniteľným na položku) nemôže byť predmetom sťažnosti.

 5. Sťažnosť od kupujúceho neposkytuje kupujúcemu právo neplatné kúpnu cenu. Napriek sťažnosti je kúpna cena splatná v plnej výške v termíne splatnosti dohodnutom v daňovom doklade predávajúceho - faktúre alebo podľa zmluvy. Ak predávajúci potvrdí pohľadávku kupujúceho vyplývajúcu zo sťažnosti, vystaví dobropis za prijaté vyrovnanie v rozsahu uznanej sťažnosti, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 6. Ak kupujúci uplatní sťažnosť bez odôvodnenia , náklady súvisiace so spracovaním sťažnosti, ktoré vznikli predávajúcemu, budú kryté kupujúcim.

 7. Ak predávajúci nedostane do 15 dní písomnú odpoveď kupujúceho na písomné stanovisko k sťažnosti , považuje sa názor predajcu za potvrdený.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Spoločnosť poskytuje ochranu osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Radou EÚ č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov vo vzťahu k riadeniu osobných údajov a voľnému pohybu osobných údajov av súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 18/2018 o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorých je v pozícii prevádzkovateľa. Osobné údaje sa získavajú bez súhlasu dotknutej osoby, ktorá je v súlade s čl. 6 písm. B), c) a f) Európskeho nariadenia č. 2016/679.

 2. Verejnému orgánu možno poskytnúť osobné údaje. Prevádzkovateľ ich neodovzdá tretím krajinám.

 3. Osoba zodpovedná za riadenie poskytovania ochrany osobných údajov: privacy@qu-board.com.

IX. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

 1. Ak sa na plnenie zmluvy vyžaduje kupujúci alebo osoba oprávnená vstupovať do priestorov predávajúceho, je táto osoba povinná používať osobné ochranné prostriedky v práci v súlade s platnými právnymi predpismi a predávajúcim predpisy. Osobné ochranné prostriedky pri práci zabezpečuje kupujúci.

 2. Ktokoľvek a všetky osoby vstupujúce do priestorov predávajúceho sa musia oboznámiť a dodržiavať zásady "Zásady osobnej bezpečnosti a pohybu v rámci spoločnosti", ktoré sú k dispozícii v obchodných priestoroch pre kontakt s kupujúcim a na webe spoločnosti stránka www.qu-board.com.

X. DODÁVKY

 1. Doručovanie akejkoľvek korešpondencie podľa tejto zmluvy alebo vo vzťahu k nej medzi zmluvnými stranami (ďalej len "korešpondencia") znamená doručenie korešpondencie poštou s potvrdením o doručení potvrdzujúcom doručenie na adresu uvedenú v záhlaví tohto zmluva, doručenie kuriérom (kuriérskou službou) alebo osobná dodávka príslušnou zmluvnou stranou.

 2. Dňom doručenia korešpondencie je
  a) aj deň, kedy odmietne prijímať zmluvnú stranu adresát (aj bez ohľadu na zvolený spôsob doručenia podľa bodu 1), alebo
  b) ak je korešpondencia doručená zmluvná strana poštou ako obsah poštovej zásielky aj deň, kedy 
  ba) lehota na uloženie určená poštou na prevzatie poštovej zásielky zbytočne skončí alebo
  bb) sa jasne urobí oznámenie o poštovej zásielke zamestnanci pošty, ktorí "adresát odišiel", "adresát nie je známy" alebo akúkoľvek inú poznámku podobného významu, ak je poznámka pravdivá.

 3. Pre potreby doručovania poštou sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy alebo potvrdenia objednávky, pokiaľ adresát korešpondencie neoznámi odosielateľovi ďalšiu adresu určenú na korešpondenciu. V prípade akejkoľvek zmeny adresy pre korešpondenčné dodávky sa príslušná zmluvná strana zaviaže bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu o zmene adresy; v takom prípade bude pre zmluvnú stranu rozhodujúca nová adresa oznámená zmluvnej strane pred odoslaním takejto korešpondencie.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Záväzky medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z podpísanej kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky, ktoré sa nevzťahujú na tieto dokumenty, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) V znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právne predpisy Slovenskej republiky

 2. Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú vyriešiť akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky mimosúdnou cestou, ak je to možné. Ak sa takýmto spôsobom nedohodnú, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán predložiť spor príslušnému súdu Slovenskej republiky podľa predávajúceho na vyriešenie.

 3. Toto VOP nadobúda účinok 01. novembra 2018.